05-03-2020 Initiatieven voor de oeverzwaluw

Zoals het zich laat aanzien krijgen wij in de naaste toekomst waarschijnlijk te maken met een achteruitgang van het aantal broedparen van de oeverzwaluwen. Zandwingebieden zoals in Meppel en in Echten lopen op zijn eind. Normaal herbergen deze gebieden al jaren kolonies van deze kleine zwaluw. Ook bouwlocaties en projecten waar veel grondwerkzaamheden plaats vinden tref je normaal gesproken altijd wel oeverzwaluwen aan. De klad zit echter in dit soort projecten waardoor ook hier broedgelegenheid verloren gaat. Vandaar dat onze vogelwerkgroep broedgelegenheid is gaan aanleggen voor de oeverzwaluwen.
Afgelopen najaar is er een oeverzwaluwenwand aangelegd op het industrieterrein Noord in Meppel.
Al jaren ligt hier een berg zand. In het verleden is weleens getracht om hier een wand te maken maar volgens “deskundigen” was het zand niet geschikt om een wand aan te leggen. Onze vogelwerkgroep heeft daarom het initiatief genomen om nogmaals een poging te wagen. Enkele bomen zijn gekapt en een graafmachine heeft de steilwand aangelegd. Ook hebben wij het gebied met prikkeldraad afgezet zodat de wand niet meer toegankelijk is voor het publiek. Een dag werk met veertien vrijwilligers. Momenteel moet de wand nog even afgewerkt worden en nu maar hopen dat de wand niet inzakt en dat de zwaluwen besluiten om hier te gaan broeden.

 

04032020 01     04032020 02

 

Bij de kunstmatige betonnen zwaluwwand bij Tweeloo zijn wij begonnen met grondwerk. De vijver voor de wand moet ontdaan worden van riet en plantengroei. In 2012 is de vijver ook onder handen genomen en op een diepte gebracht waardoor riet geen kans meer had. De afgelopen twee zomers was het waterpeil echter dramatisch gezakt zodat plantengroei toch weer de kans kreeg. Besloten is dus om de vijver nog dieper te maken. Volgens onze berekening moet er ongeveer 500 kubieke meter zand uit de vijver gehaald worden. Deels wordt dit zand verwerkt op het voorgelegen gebied en ook is besloten om aan de westzijde van de vijver nog een zwaluwenwand aan te leggen. Dit jaar hebben wij in dit gebiedje dus een kunstmatige en een natuurlijke zwaluwenwand. Zeer benieuwd hoe dit zich ontwikkeld. Een gegeven is wel dat er marterachtigen in het gebiedje voorkomen. In het verleden is er een oeverzwaluwwand bij Bodelaeke in Giethoorn aangelegd. Ongeveer 200 broedparen hadden hun nesten in deze wand. Steenmarter heeft hier echter huis gehouden zodat de broedgevallen van de oeverzwaluwen niet veel opgeleverd hebben en de vogels zelfs het gebiedje hebben verlaten.

 

04032020 03      04032020 04