19-11-2013 Ontwikkelingen weidevogels in de Barsbeek.

De laatste jaren gaat het niet goed met de weidevogels in de Barsbeek. Deze polder, in potentie een heel goed weidevogelgebied, wordt de laatste jaren geplaagd door predatie door met name de vos. De polder, waar Natuurmonumenten ongeveer van ongeveer 170 hectare eigenaars is, kent voor weidevogels een goede variatie in maaitrappen. Gewoon boerenland wordt afgewisseld met kavels met diverse verschillende maaidata. Ook extensief weiden op goede percelen is ruim voorhanden. Kruidenrijk grasland en botanisch beheer wordt toegepast op diverse percelen. Een plasdras situatie op een kavel maakt het totaalbeeld van een goed weidevogelgebied compleet.

Jonge wulpen

Op het boerenland zonder een uitgestelde maaidatum vindt weidevogelbescherming plaats. Op de kavels met een uitgestelde maaidatum worden de aantallen weidevogels (broedparen) vastgesteld door inventarisaties vanaf de openbare wegen. Ook werden deze percelen af en toe geïnventariseerd met behulp van een tractor. Door de percelen een keer af te rijden met behulp van een tractor kregen wij een prima beeld van de aanwezige broedende vogels. De laatste jaren echter viel de sterke afname van broedende vogels echter duidelijk op. Weidevogels waren wel aanwezig maar ze kwamen niet toto broeden. De predatie tijdens de eifase was dermate hoog dat dit jaar ook een duidelijke afname te zien was in de aantallen aanwezige vogels.
Door inventarisatie vanaf de weg (BMP methode) kregen wij een verkeerd beeld van de aantallen weidevogels, namelijk wel aanwezige weidevogels, maar geen volledige legsels en al helemaal geen vliegvlugge kuikens. Door de cijfers van de laatste jaren naast elkaar te leggen kunnen wij dit duidelijk maken. Ook verruiging van bepaalde percelen kunnen wij nu herleiden aan bepaalde soorten weidevogels. Een prima kavel voor de grutto is minder geschikt voor graspieper en andersom. In 2005 waren er bijv. slechts 34 broedparen van de grutto en daar tegenover maar liefst 124 broedparen graspiepers. In 2009 zien wij een duidelijke toename van broedparen grutto’s en dus ook weer een afname van graspiepers. In 2013 zien wij het tegenover gestelde verschijnsel.

tureluurdoodgebeten

In het jaar 2012 en 2013 zien wij duidelijk het resultaat van de al enkele jaren hoge predatie.
De aantallen kieviten in deze beide jaren (inventarisatie gegevens vanaf openbare wegen plus nestvondsten) werden vastgesteld op respectievelijk 41 en 54 broedparen. De tureluur echter, die meestal zijn nest maakt vlakbij een kievitsnest, zijn wij in aantallen sterk teruglopen. De conclusie hiervan is, dat nesten van kieviten bijna niet voorkwamen en dus de tureluurs geen gebruik konden maken van de bescherming van de in de nabijheid broedende kieviten. Dit gegeven geldt natuurlijk ook voor grutto’s en in de buurt broedende tureluurs. Door de sterke afname van de kievit en gruttolegsels namen de aantallen tureluurs ook zeer sterk af.
De cijfers die verkregen worden door inventarisatierondes vanaf openbare wegen geven wel de aantallen aanwezige weidevogels aan, maar niet de vet. broedresultaten. De aantallen vogels, vermeld in het onderstaande overzicht, geven dus niet aan dat het broedsucces de afgelopen haren bijzonder slecht was. Wat wel aangetoond wordt is dat door de predatie van de afgelopen jaren de sterke afname van het aantal broedparen van bijv. grutto en tureluur verklaard is.

Ontwikkeling weidevogels in de Barsbeek.