10-05-2020 Weidevogels

Het gebiedje aan de Zomerdijk gaf wat betreft de tureluurs een herstel te zien. Voor de kieviten wordt dit gebiedje steeds onaantrekkelijker. De toename van pitrus en vooral de ganzen heeft een negatieve werking op de hoeveelheid weidevogels (zie ook jaarverslagen van voorgaande jaren). Bij een controle in het begin van mei werden er nog 3 kievitsnesten en een nest van een taling bij gevonden. Wel werden nog vier nesten van de tureluur aangetroffen. Bijzonder is nu dat er bijna net zoveel tureluurs als kieviten in dit gebiedje broeden.

In het gebiedje aan de Gasthuisdijk op de grens van Drenthe en Overijssel zijn een redelijke aantal weidevogels aanwezig. Het toeval is dat op de omliggende weilanden het gras door de aanhoudende droogte niet wilde groeien. Op de kavels waar de weidevogels zoals grutto en tureluur moet in de vorm van pollen lang gras voldoende dekking zijn voor de nesten en dit komt dus uitgerekend in dit gebiedje in de vorm van een snelgroeiend grasmengsel voor. Dit leidde ertoe dat wij dit seizoen een toename zagen van het aantal broedparen van de grutto. Maar liefst 8 nesten werden van de grutto gevonden. Nog nooit eerder hebben deze aantallen grutto’s in dit gebied gebroed.