22-11-2012 Weidevogels

Evenals andere jaren keken wij in de maand maart weer uit naar het arriveren van de weidevogels. De kieviten als eerste, dan de wulp en vervolgens de grutto en tureluur. Ook is het altijd weer de vraag van de aantallen. Wat direct al opviel in maart waren de kleine aantallen kieviten.

Gebied Nijeveen

In dit gebied kennen wij al jaren een achteruitgang van de aantallen weidevogels. Op een enkele kavel zie je nog een kievit, maar verder komen in dit open weidegebied nu nog nauwelijks of geen weidevogels meer voor. Door een inventarisatie te doen in het door ons beschermingsgebied bleek ook maar weer, hoe sterk de aantallen achteruitgegaan zijn. Als wij de gegevens van de negentiger jaren van de vorige eeuw erbij pakken, dan zie je ook duidelijk het verschil. In bijv. het jaar 1998 vonden wij is ons gebied nog 200 kievitnesten, nu is dat teruggelopen naar slechts 20 broedparen. Ook hadden wij in dat jaar ook nog een twintigtal grutto’s, nu zijn ze bijna verdwenen.

Een positieve ontwikkeling was dat in het noordelijke gedeelte van ons gebied twee gruttoparen aan het broeden waren. Verder werden enkele kievitnesten gevonden op de maïslanden. Door de lage aantallen weidevogels zijn de weidevogels echter kwetsbaar voor predatoren. De werkzaamheden op de bouwlanden in de maand april veroorzaakt veel onrust en trekt daardoor ook predatoren aan. Bij onvoldoende aanwezigheid van broedende vogels is de verdediging slecht en de predatie hoog.

Gegevens:

Kievit 20
Tureluur 1
Wulp 1
Grutto 2

 

 

 

Jonge_tureluurs 

Jonge tureluurs voor het ringen.

Gebied Wanneperveen

De heren Klaas Tuut en Jans Bijker beschermen al enkele jaren de weidevogels in dit gebied. In dit gebied komen hoofdzakelijk kieviten voor. De aantallen zijn de laatste jaren redelijk stabiel. Op 15 maart werd het eerste kievitsei gevonden door Klaas Tuut. Even later vond Jans Bijker een nestje met twee eieren. In totaal zijn er 13 kievitsnesten gevonden.

Gebied Barsbeek

Dit seizoen werden de weidevogels in deze polder beschermd door de heren Henk Boer, Jans Bijker en Hilbert Folkerts. Vorig jaar kregen wij te maken met een hoge predatie door hoofdzakelijk de vos. Dit had tot gevolg dat enkele gebieden in de polder verstoken bleven van broedende vogels. Wij waren dan ook zeer benieuwd of deze ontwikkeling doorzette of dat wij weer met een toename van het aantal broedparen te maken kregen.

In dit vroege voorjaar werd al gauw duidelijk dat de negatieve ontwikkeling van vorig jaar zich doorzette. In het eens zeer rijke weidevogelgebied waren nu nog maar enkele kieviten aanwezig. Buitendijks kwam bij de Noorderkolk zelfs geen enkele weidevogel meer voor. Ook in de polder zelf waren slechts een handvol kieviten. Dit gaf natuurlijk geen goed gevoel. Want hoe zou het in de maand april verlopen met het vestigen van de grutto? Tijdens het verloop van deze maand werd duidelijk dat ook deze vogel sterk in aantal was achteruitgegaan. Ook de wulp en diverse eendensoorten werden niet of nauwelijks waargenomen. Ook dit jaar werden de aanwezige nesten op het normaal bewerkte boerenland al gauw gepredeerd. Ook rondom het plasdras gedeelte, waar in het begin van april toch veel weidevogels aan het foerageren waren, werden in het verloop van het seizoen maar een enkel nest gevonden. Het vermoeden was dan ook dat de aanwezigheid van de vos de oorzaak zou kunnen zijn van het wegblijven van broedvogels. Het zoeken naar nesten had dan ook weinig zin, ook omdat er maar zeer weinig vogels aanwezig waren. In mei hebben wij een inventarisatie naar de aanwezige nesten van alle voorkomende weidevogels. Met behulp van een geleende trekker van de familie Boeve hebben de heren Jans Bijker en Hilbert Folkerts een groot gedeelte van de polder afgereden om de aanwezige nesten in kaart te brengen. Dit zoeken met een trekker heeft veel voordelen. Je zit hoog en hebt dus een goed zichtveld, door de aanwezigheid van een cabine zit je droog, broedende vogels blijven lang op het nest zitten en je maakt geen geursporen. Er wordt beweerd dat vossen de weidevogelbeschermers nalopen en op deze manier de nesten gemakkelijk kunnen vinden. Dit is echter een veronderstelling, maar toch proberen wij het lopen in de weilanden tot een minimum te beperken. Tijdens deze inventarisatie bleek al snel dat ook de grutto het dit jaar slecht deed. Slechts 23 broedparen werden aangetroffen. Wanneer de situatie in deze polder niet veranderd, moeten wij binnen afzienbare tijd door het ontbreken van weidevogels afscheid nemen van dit eens zo weidevogelrijk gebied.

Zeer bijzonder was de melding van de aanwezigheid van een velduil in dit gebied. Deze uil jaagt ook wel overdag. Wij hebben direct een bezoek gebracht aan dit gebied en inderdaad namen wij een velduil waar. Tot onze verbazing werd er een tijdje later nog een velduil gezien. Door langdurig observeren zagen wij de uil steeds landen in en opstijgen van dezelfde kavel. Jaren geleden is er door twee mensen uit Zwartsluis een nest met drie eieren gevonden van deze uil. Daar is toen verder niets mee gedaan. Dus is ook onbekend of dit een geslaagd broedgeval was. De gedachte, dat het nu wel weer eens om een broedgeval zou kunnen gaan, was dus niet zo vreemd. Door Natuurmonumenten is actie ondernomen om de omgeving van de vermoedelijke broedlocatie niet te maaien om op deze manier deze zeldzame broedvogel een kans te geven om hun jongen groot te brengen. Wij weten echter niet of dit broedgeval geslaagd is.

Totalen van dit gebied:

Kievit 21
Tureluur 8
Wulp 5
Grutto 28
Scholekster 3
Slobeend 8
Wintertaling 6
Zomertaling 4
Wilde Eend 13
Krakeend 8
Gele Kwikstaart 4
Kwartel 4
Graspieper 48
Veldleeuwerik 6
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nest_kluut

 

 

 

 

 

 

Nest van de kluut

Weidevogels reservaat Giethoorn

Dit gebied is onder te verdelen in twee gedeelten, namelijk het gebied grofweg gelegen tussen Wanneperveen en De Klosse en het gebied gelegen tussen De Klosse en Steenwijk. Dit extensief beheerd gebied kenmerkt zich door een hoge waterstand. Obe Brandsma doet in dit gebied al jaren onderzoek naar de aanwezige weidevogels. Het gebied herbergt niet zozeer grote aantallen weidevogels maar alle soorten, ook de zeer kwetsbare, komen er voor. Dit jaar werd het noordelijke gedeelte, dus tussen De Klosse en Steenwijk, geplaagd door hoge predatie door de vos. Het gedeelte tussen Wanneperveen en De Klosse deed het veel beter. Vooral tureluur en watersnip deden het goed. Kievit, grutto en wulp lieten een wat minder resultaat zien.

Gegevens:

Kievit 79
Wulp 28
Tureluur 33
Watersnip 18
Grutto 41
Graspieper 78
Veldleeuwerik 11
Wintertalin 1
Zomertaling 9
Krakeend 8
Kuifeend 9
Slobeend 24