22-11-2012 Gebied Giethoorn bij de camperplaats

Evenals vorig jaar hebben wij inventarisatiewerk verricht op de dijkjes bij de camperplaats in Giethoorn. Dit gebiedje, wat lijkt op een rijstveld, bestaat uit dijkjes waartussen water gelegen is. De oppervlakte van de dijkjes is ongeveer een halve hectare groot. Vorig jaar kwamen hier veel vogels voor. Nadeel was echter dat de dijkjes opengesteld waren voor wandelaars. Dit had tot gevolg dat mensen er hun honden uitlieten en dat er zelfs met paarden overheen werd gereden. Voor broedende vogels geen gewenst scenario. Door het voorkomen van veel broedende vogels, hebben wij het initiatief genomen om bij Natuurmonumenten (eigenaar van het gebied) aan te kloppen om het gebiedje tijdens het broedseizoen af te sluiten voor het publiek. Er is besloten om hier gedeeltelijk aan te voldoen en dus werd een gedeelte van het gebied tijdelijk afgesloten.

Begin april werd de waarde van dit gebiedje onderstreept. Minimaal honderd grutto’s zaten op de dijkjes. Zelfs enkele kemphanen werden waargenomen. Er liepen kleinen plevieren, bontbekplevieren, kieviten, scholeksters, tureluurs, kluten en diverse eendensoorten rond. Het zag er dus voor het komende seizoen weer goed uit. Eind april hebben wij de dijkjes afgelopen en troffen enkele kievit, tureluur en eendennesten aan. Ook liepen er de eerste jongen rond van kieviten. In mei werd het met broedende vogels drukker in het gebiedje. Er werden een paar nesten van kleine plevieren gevonden en ook de gele kwikstaart liet van zich horen. In juni werd het spektakel compleet. Een kolonie van kokmeeuwen hadden bezit genomen van het gebied. Wanneer je het gebiedje betrad om een inventarisatie te doen dan hadden wij tientallen alarmerende vogels boven ons hangen.

Na verloop van tijd kwamen de eerste meeuweneieren ook uit. Er is op dat moment een bezoek gebracht aan het gebied door Hilbert Folkerts en Ronald Messemaker van Natuurmonumenten. Dit om de waarde van het gebied te onderstrepen. Wat direct opviel was het ontbreken van de alarmerende vogels. Later bleek ook waarom. Op een enkel nest na was alles gepredeerd. Jonge meeuwen waren allemaal verdwenen, evenals jonge tureluurs, kieviten, kleine plevieren en scholeksters. Wij vonden nog slechts een paar nesten van kuifeenden en twee nesten van kokmeeuwen. Wat we verder aantroffen waren de restanten van tureluurs, meeuwen en kuifeenden. Doordat het gebied aan drie kanten omgeven is door brede waterpartijen en aan één kant door bebouwing, waren wij ervan uitgegaan dat predatoren (gezien de hoeveelheid van predatie naar alle waarschijnlijkheid vos) dit gebiedje niet zouden betreden. Helaas is dit een verkeerde inschatting geweest. In amper een week tijd waren alle voorkomende nesten en kuikens op een paar na opgeruimd.

Gevonden nesten in dit gebied:

Gele Kwikstaart 4
Kokmeeuw 35
Tureluur 4
Tafeleend 1
Kuifeend 8
Kleine Plevier 2
Kievit 5
Scholekster 1
Bontbekplevier 1
Meerkoet 7
Fuut 6

 

 

 

 

 

 

 

Jonge_bontbekplevieren

Jonge Bontbekplevieren voor het ringen