08-05-2015 Retentiegebied

Bij de Reest is een gebiedje ingericht als retentiegebied. De bovenlaag (cultuurgrond) van het grasland is verwijderd, zodat schrale zanderige grond is overgebleven. Door deze ingreep ontstaat er een biotoop voor o.a. plevieren. Na een kortstondig bezoek aan dit gebiedje bleken er ook inderdaad kleine plevieren aanwezig. Er werden drie paren geteld. Ook werd een nestje gevonden van deze vogeltjes.
Zorgelijk zijn echter de toegangsmogelijkheden tot dit gebiedje. Door aanwezigheid van een informatiebord en een niet duidelijk gemarkeerde wandelroute blijkt dit gebiedje gezien de vele voetafdrukken en zelfs paardenhoeven is dit natuurlijk voor de aanwezige broedvogels niet wenselijk. Ondertussen is er contact opgenomen met beherende instanties om te kijken naar maatregelen, die voor de aanwezige broedvogels meer rust bieden om hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen.

080515kleineplevier