30-03-2019 Voorjaar 2019

Het voorjaar is aangebroken en daarmee ook de activiteiten van onze vogelwerkgroep. De eerste kievitsnesten zijn gevonden. Ondertussen is er al een gruttonest met 4 eieren gevonden en een scholeksternest met één ei. Dit is bijzonder te noemen want dit is zeer vroeg in het voorjaar voor de grutto en scholekster. De bosuilen zitten te broeden of hebben al jongen. Blauwe reigers zitten op hun nesten en de eerste ganzen met jongen zijn al gezien. De komende weken kijken wij halsreikend uit naar de komst van o.a. de zwaluwen en visdiefjes.

Weidevogels

Op 14 maart werden de eerste kievitseieren in ons gebied gevonden. Vanaf die datum werden in ons werkgebied steeds meer nesten aangetroffen. Rond 20 maart troffen wij steeds meer broedende kieviten aan. Op 23 maart is het gebiedje aan de Zomerdijk voor het eerst bezocht en werden er al 7 nesten van de kievit gevonden, waaronder nesten met 4 eieren.

Kievitsnest Kievitsnest

Ook vonden wij al nestactiviteiten van de tureluur. Zoals het zich laat aanzien kan het zijn dat wij nog deze maand een ei kunnen aantreffen. Dit zal dan ook bijzonder vroeg in het jaar zijn.
Achter het ziekenhuis wil het tot op heden niet erg vlotten met de weidevogels. Dit voorjaar is het gebiedje door het klepelen ontdaan van jonge opstand van wilg en els. Het maaisel is echter niet afgevoerd zodat het gebiedje bezaaid ligt met takjes e.d.. het zou kunnen zijn dat de weidevogels dit niet meer als een goede nestgelegenheid beschouwen en daarom niet meer tot nestelen overgaan. Tot half maart stond het gebied volledig onder water. Vanaf die tijd begon het gebied weer droog te vallen. Op 22 maart zagen wij slechts 1 paartje kieviten en enkele tureluurs. Laten wij hopen dat de aantallen nog wat aantrekken.

Slechtvalk

Al enkele jaren komt er in Meppel een paartje slechtvalken voor. Op twee locaties zijn daarom nestkasten geplaatst. De twee voorgaande jaren nestelden de slechtvalken op de meest onlogische plekken. Jongen zijn daardoor dan ook niet uitgevlogen omdat de broedpogingen mislukten. Dit jaar echter zagen wij vanaf half maart een toenemende activiteit van de slechtvalken bij een nestkast.

Slechtvalk Slechtvalk                 foto: Martin Roomer

Op 18 maart werden de eerste bezoeken aan de nestkast waargenomen. De daarop volgende dagen begon het er op te lijken dat deze snelle valken de nestkast in gebruik gingen nemen. Vanaf 24 maart kregen wij de indruk dat het vrouwtje steeds langduriger in de nestkast verbleef. Dit zou kunnen duiden op aanwezigheid van een ei of eieren. Mocht dit een feit zijn dan kunnen wij de eerste jongen de laatste week van april verwachten. Dus nog een aantal weken in spanning blijven totdat voedselvluchten duidelijkheid geven op de evt. aanwezigheid van jongen.

Blauwe reiger

Al enkele jaren worden het aantal broedparen blauwe reigers geteld van de kolonie aan het Reestdal. Ook nu is er weer een telling gedaan. De bomen zijn nog vrij kaal en dus zijn de nesten goed zichtbaar. Wanneer de bomen in het blad komen zijn de nesten minder goed zichtbaar en de fout zou dan kunnen zijn dat oude niet bewoonde nesten meegeteld worden en dit zou geen goed beeld geven van de ontwikkelingen van deze kolonie.

Blauwe reigers Blauwe reigers

Eind maart lijkt het aantal broedparen precies hetzelfde te zijn als vorig jaar, namelijk 34 nesten. Een overzicht van de laatste jaren geven aan dat 2016 een topjaar was en dat daarna het aantal afnam tot vorig jaar. In 2013 hadden wij 25 broedparen, in 2014 28, in 2015 36, in 2016 44, in 2017 43 en in 2018 34 broedparen.

Uilen

Zoals het zich laat aanzien lijkt dit seizoen qua aantal broedparen van vooral de kerkuil beter te worden als vorig jaar. Het bestand aan muizen, die als voedsel dienen voor de uilen, zal in vergelijking met vorig jaar beter zijn. De afgelopen winter hebben een aantal nestkasten een andere locatie in een schuur gekregen. Meerdere oorzaken lagen hieraan ten grondslag. Grootste zorgenkind is het vervangen van asbest daken van schuren e.d.. Wanneer het bekend is wanneer er een dak vervangen wordt, is het natuurlijk zaak om uiterlijk in het vroege jaar de nestkast een rustiger plaats te geven. Wanneer er gewacht wordt met het verplaatsen van een nestkast, kun je tegen het feit aanlopen dat tijdens de werkzaamheden met het asbest er net eieren of jongen aanwezig zijn. Dit geeft natuurlijk verstoring en kan het zelfs fataal aflopen met het evt. aanwezige broedgeval. Ook in nestkasten, die dicht onder de platen zijn geplaatst, worden tijdens warme weersomstandigheden de temperaturen erg hoog. Zinvol is het dan om de nestkast lager te plaatsen. Onze hoogst gemeten temperatuur in de nok van een schuur met asbestplaten was 52⁰ C. je kunt je dan voorstellen dat de aanwezige jongen het loodje leggen of van ellende uit de nestkast springen. Kortom zal er de komende jaren voor alle nestkasten van de kerkuil gekeken moeten worden of ze op dezelfde locatie kunnen blijven hangen of dat ze verplaatst moeten worden.