27-06-2012 Nieuw vogelgebied bij Giethoorn

Evenals vorig jaar monitoren wij een gebiedje bij Giethoorn. Dit gebied, bestaande uit dijkjes die water omgeven, bleek vorig jaar een goed vogelgebied te worden. Daar het aan alle kanten door water is omgeven, hebben predatoren geen makkelijke toegang tot dit gebied. Door initiatieven van Vliegvlug hebben wij Natuurmonumenten kunnen bewegen dit gebied tijdens het broedseizoen af te sluiten. Dit had verstrekkende gevolgen. In het vroege voorjaar van dit jaar bevolkten tientallen grutto’s dit gebied om op te vetten. Ook een enkele kemphaan kon je er waarnemen.

Later in het seizoen kwamen de broedvogels. Tijdens ons eerste bezoek aan dit gebiedje vonden wij natuurlijk enkele kievitsnesten, later gevolgd door nesten van tureluurs. Dit was echter een voorbode wat komen ging. Op 9 juni werd er weer een bezoek gebracht aan dit gebied. Wat direct opviel was de aanwezigheid van kokmeeuwen. Bijna twintig paar hadden hun nesten gemaakt op de dijkjes. Verder werden we omringd door alarmerende tureluurs, kieviten, kleine plevieren en kluten. Ook troffen wij diverse nesten aan van kuifeenden en nog een paar late broedsels van kleine plevieren. Al met al een vogelleven van jewelste. Ook het voorliggend gebiedje wat nog normaal voor het publiek opengesteld is zou bij het aanschouwen van zoveel vogels toch vooral tijdens het broedseizoen een andere bestemming moeten krijgen. Vliegvlug zal zich inzetten voor een beschermde status van dit gehele gebiedje tijdens de broedperiode. Verder waren er plannen van onze vogelwerkgroep om ook op een paar dijkjes schelpen aan te brengen. Helaas is de doelstelling van Natuurmonumenten anders. Na het broedseizoen mogen wandelaars wel van de dijkjes gebruik maken. Het is dan ook vreemd dat het aanbrengen van schelpen, dit ten behoeve van bijv. kleine plevieren, visdiefjes en kluten, geen draagkracht vindt bij Natuurmonumenten. Laten wij hopen dat hun in dit geval afwijzende visie op dit rijke vogelgebiedje veranderd en op kort termijn dit gebiedje nog meer willen optimaliseren voor Rode Lijst soorten.

Voorkomende broedende vogels (of met jongen) in het voor het publiek afgesloten gebiedje:

 Gele Kwikstaart
 Kokmeeuw 30 
 Tureluur
 Tafeleend
 Kuifeend
 Bontbekplevier
 Kleine plevier
 Kievit

 

 

 

 

 

Voorkomende broedende vogels (of met jongen) in het voor het publiek opengesteld gebiedje:

Tureluur 3
Kievit 3
Kluut 2
Kokmeeuw 5
Kuifeend 3
Gele Kwikstaart 3

 

 

 

 

Nieuw vogelgebied

Nieuw vogelgebied