26-06-2014 Vervolg Bodelaeke


Op het bouwterrein van Bodelaeke bij Giethoorn hebben wij tijdens de aanleg van het terrein, de wegen en de gestaag vorderende bouw van de bungalows de vogelstand op het terrein gevolgd. Enkele jaren geleden, toen er nog gestart moest worden met de bouwactiviteiten, viel de rijke vogelstand in dit gebied op. De toekomstige wegen op het terrein kregen gestalte in de vorm van de onderverharding die in een later stadium van asfalt zou worden voorzien. Juist die onderverharding oefende een grote aantrekkingskracht uit de, zoals wij dit veelal noemen, de pionierssoorten. Een benaming waar je overigens vraagtekens bij kunt zetten omdat deze vogelsoorten de voorkeur geven aan dit soort biotopen. Wat direct opviel was de vestiging van tientallen kleine plevieren. Deze werden gevolgd door kluten, kieviten, tureluurs, scholeksters, bontbekplevieren en visdiefjes. Bescherming van de nesten, veelal gemaakt in de onderverharding van de wegen, beperkte zich tot het markeren van de nesten zodat deze door het bouwverkeer niet kapot gereden zouden worden. Door een prima samenspel tussen onze vogelwerkgroep en de diverse partijen, die te maken hebben met de bouwactiviteiten, zijn de verliezen van broedsels de voorgaande jaren tot een minimum beperkt. Door het vorderen van de bouwactiviteiten zag je het broedgebied van de vogels steeds kleiner worden. Nog slechts een klein gebiedje (naar schatting slechts anderhalve hectare) is nu nog onbebouwd en volgens de laatste geluiden zal hier volgend jaar ook gebouwd gaan worden. De aanleg van een zanddepot midden in het gebiedje maakte, dat de directe omgeving minder geschikt werd voor de aanwezige broedvogels. Door verruiging van dit laatste onbebouwde gebiedje zie je vooral de toename van kuifeenden. Zeker 15 broedparen zijn momenteel aanwezig. Aan de andere kant zie je de kluut verdwijnen en het aantal visdiefjes verminderen. Dit is een natuurlijke gang van zaken. Nog steeds is dit kleine gebiedje een eldorado voor vogels. Vooral de ligging van dit gebied maakt het zo bijzonder. Het gebied wordt omgeven door brede waterpartijen zodat het voor predatoren bijna onmogelijk is toegang te krijgen. Dit verklaart mede het succesverhaal. Helaas hebben wij in deze omgeving geen alternatief voor deze vogelsoorten en zullen wij volgend jaar dit hoofdstuk helaas moeten afsluiten.

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de aanwezige broedvogels op dit anderhalve hectare grote gebied geven wij u een overzicht van de aantallen.

Soort: Aantal:
Kievit 3
Scholekster 4
Tureluur 4
Kleine plevier 8
Bontbekplevier 3
Visdief 11
Kuifeend 15
Nijlgans 4
Grauwe gans 2
Kokmeeuw  1

 

In het bebouwde gebied van dit waterpark hebben vogels, zoals kievit, scholekster en in het bijzonder een paartje tureluurs hun nest gemaakt. Het is een rare gewaarwording om jonge tureluurs tussen de gebouwde en reeds bewoonde bungalows te zien lopen. Momenteel zit er nog een scholekster te broeden op enkele centimeters afstand van een lantaarnpaal. Auto’s rijden bij wijze van spreken zijn staart er bijna af. Over een paar weken kunnen wij de balans opmaken van dit gebied.

Bijgaand een filmpje over een paartje broedende kleine plevieren en visdiefjes.