25-11-2012 Visdiefjes

Zoals vermeld in het jaarverslag van vorig jaar hebben wij ook dit seizoen in onze regio de aantallen visdiefjes geteld en, waar het mogelijk was, ook jongen geringd. De meeste visdiefjes broeden in dit gebied op platte daken van bedrijven. Op het bouwterrein van Bodelaeke hadden wij dit seizoen zes nesten op de grond. In Meppel en Hasselt geven de vogels de voorkeur aan platte daken. Ook in Zwolle zit er op een plat dak een kolonie van 200 broedparen. Van deze kolonie zijn jongen geringd en voorzien van een kleurring. Het zou dus kunnen zijn dat wij de komende jaren te maken krijgen met deze geringde jongen, die gemakkelijk te herkennen zijn door het dragen van een kleurring.

Hoe verging het de visdiefjes in Meppel? In mei hebben Henk Tebberman, Jitze Schadenberg en Hilbert Folkerts een bezoek gebracht aan de kleine kolonies op daken in Meppel. Deze kolonies bevinden zich op het dak van Bedrijven Centrum Meppel (BCM) en op het dak van de voormalige drukkerij Krips Repro. Vorig jaar hebben wij een paar pallets op het dak van BCM geplaatst. De achterliggende gedachte was dat bij slecht weer, zoals stortbijen of hagel de jongen beschutting konden vinden. Of de jongen hier ook gebruik van hebben gemaakt is ons echter onbekend. Vorig jaar hadden wij op deze plaats vijf broedparen, dit jaar waren dit er drie. Op het dak van de drukkerij hadden wij een toename van vier broedparen. Dit jaar hebben acht paren visdiefjes gebroed op deze plaats.

In Hasselt, waar wij de aantallen van twee kolonies bijhouden, waren wij dit jaar tijdig gestart met het tellen van het aantal broedparen. Vorig jaar konden wij door bedrijfsomstandigheden (ongeval) niet tijdig beginnen met het tellen. Veel eieren waren toen al uitgekomen en dan is het moeilijk om een juiste inschatting te maken. Dit jaar lag de situatie dus anders en bij ons bezoek aan de kolonie op het dak van het bedrijf Dycore troffen wij 37 nesten aan. Zelfs op het kleine dak van het elektriciteit gebouwtje had een paartje visdieven hun nest gemaakt.

De andere veel grotere kolonie, gelegen naast het bedrijf Ridderinkhof, zal in de toekomst verdwijnen. Het platte dak, waarop de kolonie is gevestigd, is dermate slecht dat het niet meer vertrouwd is hierover te lopen. Vanaf het wat hoger gelegen dak van het bedrijf Ridderinkhof hebben wij echter zicht op de aangrenzende kolonie en kunnen wij op deze wijze toch een inschatting maken van het aantal broedparen. Deze manier van inventariseren heeft echter een paar nadelen. Wanneer je het aangrenzende dak betreedt, vliegt de hele kolonie op en duurt het een tijdje, voordat de vogels weer terugkeren naar hun nesten. Ook de nesten, die nog geen volledig legsel bevatten, worden nog niet bebroed.

Wij beperken ons dan ook alleen maar door het aantal broedende vogels te tellen, zodat wij op deze manier toch een redelijke en minimale inschatting hebben van deze kolonie. Dit jaar kwamen wij op maar liefst 140 broedparen. Daarbij komen dan nog de paren, die nog niet broeden. Ook hadden 8 paren kokmeeuwen hun nest op dit dak gemaakt, evenals een paartje scholeksters. Het is natuurlijk jammer dat dit gebouw zal gaan verdwijnen. In de directe omgeving hebben wij nog geen alternatief voor deze kolonie kunnen aantreffen. Deze wintermaanden zal er verder gekeken worden naar een oplossing, zodat wij toch de visdiefjes in de regio kunnen behouden.

Jonge visdiefjes en ei

Jonge visdiefjes plus nog een nog niet uitgekomen ei op een plat dak.